Prof. Piotr Francuz

Prof. Piotr Francuz zmarł 14 XI2020 r. (fot. Paweł Augustynowicz)
Prof. Piotr Francuz zmarł 14 XI 2020 r. (fot. Paweł Augustynowicz)
O prof. Piotrze FrancuzieProf. Piotr FrancuzPublikacjeKształcenie i promocja kadry naukowej

 

Emilia Zabielska-Mendyk
Instytut Psychologii KUL

O prof. Piotrze Francuzie

Podczas wykładów prowokował studentów do stawiania pytań, kwestionowania utartych schematów myślowych i podejmowania własnych poszukiwań naukowych. Zaczynał zajęcia mówiąc: „leży mózg na plaży i obrasta czaszką”. Wiadomo przecież, że rozwój mózgu przebiega zgoła inaczej. Jednak takie odwrócenie perspektywy jest idealnym materiałem do eksperymentu myślowego, którym był każdy z jego wykładów.

 

NAUKOWIEC

Piotr Francuz urodził się 2 X 1960 r. w Bielsku-Białej i przez całe życie zawodowe byt związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie w 1984 r. uzyska) magisterium, a w 1990 r. obroni) rozprawę doktorską w dziedzinie psychologii zatytułowaną Funkcja ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedmiotów, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Zdzisława Chlewińskiego. Dnia 1 X 2004 r. został kierownikiem Katedry Psychologii Eksperymentalnej w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych. W roku 2015 uzyska) tytuł profesora zwyczajnego. W okresie swojej kariery naukowej byt autorem, redaktorem i współredaktorem ponad 20 książek oraz ponad 100 artykułów, opublikowanych w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu psychologii poznawczej i neuronauki, metodologii psychologii, komunikowania za pośrednictwem mediów wizualnych oraz audiowizualnych. Został odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, byt wyróżniony między innymi Nagrodą im. Władysława Witwickiego (przyznawaną przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN) za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie psychologii, Nagrodą Teofrasta za najlepszą naukową książkę psychologiczną, ale także tytułem przyznawanym przez Parlament Studentów RP – Wykładowca Roku. Byt kierownikiem, wykonawcą oraz opiekunem w wielu grantach (m.in. KBN, MEN, MNiSW, NCN, NCBiR), a także w związku ze swoimi zainteresowaniami mediami przez wiele lat współpracował z TVP S.A. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Psychologii przez dwie kadencje, byt członkiem Komitetu Psychologii PAN oraz ekspertem NCN w wielu konkursach grantowych, stypendystą uniwersytetów europejskich i amerykańskich. Prowadzi) zajęcia dydaktyczne, promowa) prace magisterskie i doktorskie na psychologii oraz licencjackie na kognitywistyce. Jego zainteresowania naukowe można scharakteryzować przez trzy obszary: estetyka w perspektywie poznawczej, przekaz medialny oraz percepcja i wyobraźnia.

 

WIZJONER

Choć przytoczyłam zaledwie część jego osiągnięć, mogłyby one z łatwością wypełnić treść tego artykułu. Każdy, kto nawet przelotnie spotyka) Piotra Francuza, miał poczucie, że ma do czynienia z postacią nietuzinkową. Piotr przez znaczną część swojej kariery zajmował się przekazem medialnym i dzięki temu wiedział, jak taki przekaz zbudować. Przykłada) dużą wagę do odpowiedniej narracji, co powodowało, że słuchanie jego wykładów czy wystąpień naukowych byto niezwykle wciągające, a on potrafi) nie tylko zdobyć zainteresowanie i uwagę słuchaczy, ale także je utrzymać. Byłoby jednak rażącym niedopowiedzeniem przypisanie tych zdolności jedynie wiedzy na temat mediów i komunikacji – Piotr byt przede wszystkim człowiekiem pełnym pasji, ciekawości poznawczej i dociekliwości, którą potrafi) zaszczepić nie tylko swoim słuchaczom, ale także współpracownikom.

Swego rodzaju znakiem rozpoznawczym Piotra było jego podejście do uprawiania nauki i wizja uniwersytetu. Stał on bowiem na stanowisku, że realizowane na uczelni badania powinny być na najwyższym światowym poziomie. Nie interesował go uniwersytet jako szkoła, ale jako miejsce poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze i najtrudniejsze pytania o naturę rzeczywistości, mechanizmy działania umysłu i psychiki człowieka. Wyrazem jego przekonania o możliwości sięgania do najwyższego poziomu naukowego było otwarcie 24 XI 2008 r. Laboratorium w ramach Katedry Psychologii Eksperymentalnej. Otrzyma) grant na inwestycję aparaturową, co umożliwiło zakup nowoczesnej aparatury badawczej. Obecnie nazywane Perception & Cognition Lab, było jednym z pierwszych w Polsce laboratoriów, którego wyposażenie dawało możliwość zarówno tworzenia multimedialnych bodźców do eksperymentów psychologicznych, jak badania aktywności psychofizjologicznej, rejestracji i analizy ruchów gatek ocznych oraz sygnału elektroencefalograficznego. W okresie działalności laboratorium zespół KPE wraz z doktorantami i magistrantami otrzyma) i zrealizował kilkanaście grantów, zaś wyniki tych badań, prowadzonych przez nasz zespół, publikowane są w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Podejście Piotra do pracy naukowej dobrze oddaje też inicjatywa, której byt współtwórcą i propagatorem, a mianowicie: powołanie kapituły i Nagrody im. prof. Josepha B. Sidowskiego. Nagroda ta jest symboliczna, ponieważ nie wiążą się z nią ani znaczące korzyści finansowe, ani rozgłos. Zostaje każdego roku przyznawana pracownikom i doktorantom Instytutu Psychologii KUL za publikacje umieszczone w tak zwanym obiegu międzynarodowym, czyli w międzynarodowych czasopismach naukowych posiadających impact factor. Jest to swego rodzaju święto w Instytucie oraz celebracja nie tylko nauki, ale także konkretnych ludzi, którzy podejmują intelektualny wysiłek prowadzenia wysokiej jakości badań.

 

WSPÓŁPRACOWNIK

W inicjatywach podejmowanych przez Piotra wyraża się także jego podejście do ludzi i współpracowników. Na początku lat dwutysięcznych polską naukę ogarną) szat inwestycyjno-aparaturowy. Uczelnie uzyskiwały hojne dotacje na budowę i wyposażenie centrów badawczych. Było to niezwykle ważne i potrzebne, aby polscy uczeni mogli podjąć naukowy dialog na światowym poziomie. Jednak nieraz w tym wszystkim gubił się człowiek – specjalista w danej dziedzinie, mający know how dotyczące nie tylko technicznej obsługi sprzętu, ale także znający metodologię badań naukowych i potrafiący zadawać pytania badawcze. Piotr o tym nie zapomina) i na pierwszym miejscu stawia) na ludzi, a nie na aparaturę. Co więcej, mimo że byt wymagającym szefem, który nie tolerował bylejakości, to rozumiał najbardziej podstawowe, egzystencjalne problemy swoich współpracowników i doktorantów – dążył do tego, aby każdy miał zatrudnienie i wynagrodzenie za swoją pracę. Może wydać się to naturalne, jednak jeszcze kilkanaście lat temu często oczekiwano od początkujących adeptów nauki całkowitego oddania i pełnego zaangażowania w zamian za żadną bądź znikomą gratyfikację.

Wyjątkową cechą Piotra była jego ciekawość drugiego człowieka i otwartość na każdy pomysł. Kierowa) się zaufaniem do ludzi, co powodowało, że nie miał obaw powierzyć laboratorium naszpikowanego kosztowną aparaturą badawczą grupie młodych osób, których głównymi cechami byty pasja i entuzjazm amatora. W efekcie bywało i tak, że wywarzaliśmy otwarte drzwi niektórych zagadnień naukowych, ale zawsze robiliśmy to ramię w ramię, ponieważ Piotr byt osobą, która w naturalny sposób skracała dystans. Mimo swoich osiągnięć i tytułów wszystkich traktowa) tak samo – bezpośrednio i naturalnie. Mogliśmy przyjść do niego z każdym, najbardziej złożonym projektem, zaś on zawsze szukał sposobu na jego realizację, nigdy zaś przeszkód ani problemów. Nieustannie motywował nas do przekraczania swoich ograniczeń, bo poprzeczkę zawiesza) wysoko. Centralnym punktem w naszym rozkładzie byty cotygodniowe seminaria naukowe, na których doktoranci prezentowali swoje projekty rozpraw, a pozostali współpracownicy pomysły badawcze. Piotr stosowa) metodę sokratejskich pytań, a podczas tych spotkań wielokrotnie się z nim spieraliśmy. Choć bezkompromisowa, jego krytyka byta merytoryczna. Celem nieraz zażartych dyskusji byto znalezienie dobrego pomysłu, a nie jego podkopanie. Nie każdemu odpowiada) sposób pracy Piotra, który lubit wytrącać ludzi z samozadowolenia i nieraz wsadza) kij w mrowisko. Jednak jego dążeniem nie byto dogryzanie komukolwiek, a pobudzanie do zmiany i rozwoju. Z tego powodu kibicował innym na ich drodze naukowej i cieszy) się ich sukcesami. Nie zatrzymywał wiedzy dla siebie, lecz widział wartość w dzieleniu się nią – między innymi wspiera) rozwój kognitywistyki na Wydziale Filozofii KUL i zależało mu na jej sukcesie. Byt rzecznikiem popularyzowania nauki, co wyrażało się w jego zaangażowaniu w Dni Mózgu w ramach Tygodnia Mózgu i inne popularnonaukowe imprezy. Uważał, że dobra teoria naukowa to taka, którą można wyjaśnić każdej osobie, niezależnie od jej wykształcenia.

„Uczciwość, rzetelność, z jaką zawsze podchodzi do podejmowanych przez siebie zagadnień naukowych, a także otwartość na nowe idee, ciekawość badawcza i nieustanna gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi czynią zeń Mistrza w pełnym tego stówa znaczeniu” – tymi stówami prof. Piotr Francuz opisał ks. prof. Zdzisława Chlewińskiego w artykule zamieszczonym w „Rocznikach Psychologicznych” (2001, t. 4). Równie dobrze stówa te mogłyby opisywać ich autora i jego podejście do uprawiania nauki. To właśnie ks. Chlewińskiemu zawdzięcza) Piotr swój styl pracy i etos uniwersytecki. Łączyła ich serdeczna przyjaźń i wzajemna troska.

 

CZŁOWIEK

Nie sposób w tak krótkim tekście oddać całego bogactwa osobowości Piotra Francuza, można jedynie pokrótce naszkicować jego sylwetkę. Warto byłoby wspomnieć o jego licznych powiedzonkach, poczuciu humoru, które czasami doprowadzało do tez śmiechu, ale i nieraz wprawiało w konsternację. O roztargnieniu, przez które latami potrafi) mylić nasze imiona; o jego nieustannym zdziwieniu, kiedy wchodzi) do laboratorium, a widząc pracujące w nim osoby, mówit: „To wy siedzicie tutaj?”. A z drugiej strony o niezwykłej organizacji, obowiązkowości i profesjonalizmie.

Nie sposób też nie wspomnieć o jego rodzinie, której byt wielce oddany. Ukochana żona Grażynka i czworo dzieci: Hubert, Iga, Klara i Bernard byli zawsze jego priorytetem. Każdego roku Grażynka i Piotr organizowali spotkania dla przyjaciół i współpracowników przy okazji imienin lub kolędowania w okresie świątecznym – dzięki temu mogliśmy doświadczyć niezwykłej atmosfery ich rodzinnego domu i serdeczności, z jaką nas przyjmowali. Piotr z Grażynką zawsze towarzyszyli nam w ważnych życiowych chwilach i uroczystościach, co jest dla nas niezwykłą wartością.

Piotr docenia) znaczenie opowieści – dlatego zrozumiałby dobrze, w nawiązaniu do teorii Josepha Campbella, że z perspektywy bohatera mentor zawsze odchodzi za szybko. Bohater opowieści czuje się nieprzygotowany, ma poczucie, że mentor miał mu jeszcze tyle do przekazania, powinien tyle się jeszcze nauczyć, zanim odpowie na Wezwanie. Tymczasem drugi akt już się rozpoczął. Zatem kierunek, który wyznaczy) nam prof. Piotr Francuz, i droga, którą wspólnie z nim przeszliśmy, są dla nas teraz nauką na całe życie. Będzie nam go brakowało.

 

Tekst jest artykułem opublikowanym w Przeglądzie Uniwersyteckim pochodzi z t. XXXIII (2021 nr 1), s. 44-45.

 

Prof. dr hab. Piotr Francuz

Dorobek naukowy

 • Profesura: 2015, profesor nauk społecznych
 • Habilitacja: 2003, KUL, psychologia – psychologia poznawcza, Rozumienie przekazu telewizyjnego. Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych
 • Doktorat: 1990, KUL, psychologia, Funkcja ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedmiotów
 • Magisterium: 1984, KUL, Teoria rozwiązywania problemów Herberta A. Simona. Studium krytyczne

Staże zagraniczne i wyjazdy studyjne

 • Gordon Collage of Education, Haifa, Izrael, ERASMUS+, 6-30.05 2019
 • Cornell University, Ithaca (NY), USA, 3 miesiące, 2015
 • Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador, 21.11-5.12.2014
 • Vanderbilt University, Nashville, USA, 26.09-04.10.2009
 • Purdue University, Hammond &West Lafayette, USA, 20-25.09.2009
 • University of London, Londyn, Anglia, 1 miesiąc, 2007
 • Lwów (Ukraina) – cykl wykładów z zakresu metodologii i analizy statystycznej w pedagogice, semestr, 2003
 • Universita Italiana per Stranieri, Perugia, Włochy, stypendium, 1 miesiąc, 1996
 • Catholic University of Leuven, Department of Psychology, Leuven, Belgia, stypendium, 3 miesiące, 1994
 • Catholic University of America, Department of Psychology, Washington D.C., USA, stypendium, 5 miesięcy 1988-1989

Praca dydaktyczno-wychowawcza

 • Psychologia percepcji (wykład, ćwiczenia)
 • Psychologia uczenia, pamięci (wykład, ćwiczenia)
 • Psychologia myślenia, decyzji (wykład, ćwiczenia)
 • Psychologia eksperymentalna (wykład)
 • Poznawcza psychologia mediów (wykład, konwersatorium)
 • Psychologia komunikacji społecznej (wykład)
 • Metody statystyczne w psychologii (wykład, ćwiczenia)
 • Paradygmaty prowadzenia badań naukowych (wykład na studiach doktoranckich)
 • Psychologia procesów poznawczych (proseminarium)
 • Psychologia procesów poznawczych (seminarium magisterskie)
 • Seminarium doktoranckie z psychologii procesów poznawczych

Praca organizacyjna

 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny projektów zgłoszonych w konkursie PRELUDIUM i SONATA (2019)
 • Członek L’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO) (2017-)
 • Przewodniczący Zespołu Stałego Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (2017-2018)
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny projektów zgłoszonych w konkursie PRELUDIUM (2018)
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny projektów zgłoszonych w konkursie OPUS (2016)
 • Przewodniczący Zespołu Stałego Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (2015-2016)
 • Członek Kapituły Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego (2015-)
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny projektów zgłoszonych w konkursie ETIUDA (2014)
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny projektów zgłoszonych w konkursie SONATA i PRELUDIUM (2014)
 • Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (2012-)
 • Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (2012-)
 • Członek Rady Redakcyjnej Polskiego Przeglądu Medycyny i Psychologii Lotniczej (2012-)
 • Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny projektów zgłoszonych w konkursie dla doświadczonych naukowców (2011-2012)
 • Członek grupy ekspertów do opracowania standardów dla kierunku kognitywistyka (2011)
 • Członek komisji uzgodnieniowej recenzentów wniosków o finansowanie projektów badawczych z zakresu psychologii MNiSW, zgłoszonych do konkursów: 33-36 (2007-2009)
 • Kierownik Laboratorium Psychoneurofizjologicznego i Studia High Definition przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL (2008-)
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Central European Journal of Communication (2008-)
 • Kurator Studenckiego Koła Neuronauk (2008-)
 • Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (2007-2010)
 • Współautor koncepcji funkcjonalno-użytkowej Centrum Transferu Wiedzy KUL (2007, z D. Bagińskim)
 • Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Lubelskiego Festiwalu Nauki (2007)
 • Kurator Katedry Psychologii Rozwojowej KUL (2006-2009)
 • Przedstawiciel Rektora KUL do Rady Programowej projektu „Lublin Miasto Wiedzy” we współpracy z Prezydium Miasta Lublina (2006-2007)
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Roczników Psychologicznych KUL (2006-)
 • Przewodniczący Rady Konsorcjum Środowiska Akademickiego Lubelszczyzny na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (2006-)
 • Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (2006-)
 • Koordynator Rektora do spraw organizacji Lubelskiego Festiwalu Nauki z ramienia KUL (2005; 2006)
 • Koordynator Rektora KUL do spraw nauczania na odległość (2005-)
 • Członek Towarzystwa Naukowego KUL (2004-)
 • Kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej KUL (2003-)
 • Członek Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL (2003-)
 • Prezes Stowarzyszenia Rodzin Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w Lublinie (2001-)
 • Współpraca z Kancelarią Prezydenta Miasta Lublina w zakresie kreowania strategii marketingowej dla Lublina (1999-2000)
 • Współpraca z regionalnymi oddziałami AWS podczas kampanii wyborczych (1997-1998)
 • Realizacja projektów badawczych we współpracy z Polskim Radiem w Lublinie 1997-1998)
 • Realizacja projektów badawczych, warsztatów i szkoleń we współpracy z Telewizją Polską S.A. (1995-)
 • Kierownik Ośrodka Psychologicznych Analiz Komunikowania Społecznego (1995-)

Wyróżnienia, nagrody, odznaczenia

 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2019)
 • Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za opublikowanie w roku 2019 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2020)
 • „Laur Uniwersytecki”, nagroda naukowa III stopnia im. ks. Idziego Radziszewskiego za dorobek publikacyjny, w tym współautorstwo 13 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach oraz kierowanie dwoma grantami w roku 2018 (Senat KUL, 2019)
 • Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za publikację w roku 2018 dwunastu artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2018)
 • Nagroda indywidualna I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz kształcenie kadr naukowych (Rektor KUL, 2018)
 • Nagroda „Lubelski Akant Przedsiębiorczości” w kategorii „Osobowość środowiska naukowego wspierająca przedsiębiorczość” za wyróżniającą działalność naukową, dydaktyczną i społeczną przyczyniającą się do rozwoju przedsiębiorczości (Kapituła Konkursowa „Gala Sukcesu”, 2018)
 • Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za publikację w roku 2016 czterech artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2016)
 • Nagroda im. Władysława Witwickiego Polskiej Akademii Nauk, za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku w dziedzinie psychologii (2016) na podstawie monografii, pt.  Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu.
 • Nagroda indywidualna I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe (Rektor KUL, 2015)
 • Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za publikację w roku 2015 jednego artykułu w czasopismie z listy filadelfijskiej (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2015)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (Minister Edukacji Narodowej, 2014)
 • Nagroda Teofrasta za najlepszą naukową książkę psychologiczną w roku 2013 [Francuz, P. (2013) Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie] (Redakcja „Charakterów”, 2014)
 • Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za publikację w roku 2014 jednego artykułu w czasopismie z listy filadelfijskiej (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2014)
 • Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego za publikację w roku 2013 trzech artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (Kapituła Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego, 2013)
 • „Copernicus Prize 2012” Nagroda Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego za wyróżniające osiągnięcia w rozwoju neuronauki w Polsce (Zarząd PTNeur, 2012)
 • „Wykładowca Roku 2011”, Nagroda Środowiska Studenckiego przyznawana nauczycielom akademickim, których praktyki zgodne są z zasadami zapewniania jakości kształcenia w uczelniach, a postawy wzbudzają szacunek oraz uznanie studentów (Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 2011).
 • „Osobowość Roku 2011” i „Twórca Roku 2011” (tytuły nadane przez studentów Instytutu Psychologii KUL, 2011)
 • Nominacja do 13. edycji konkursu w programie „MISTRZ” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, (2011)
 • „Odkrywca Roku 2010” (tytuł nadany przez studentów Instytut Psychologii KUL, 2010)
 • „Mentor Roku 2009″ (tytuł nadany przez studentów Instytut Psychologii KUL, 2009)
 • Nagroda indywidualna I stopnia za zorganizowanie Laboratorium Psychoneurofizjologicznego i Studia Audiowizualnego (Rektor KUL, 2008)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność organizacyjną i społeczną (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2008)
 • „Wykładowca Roku 2008″ (tytuł nadany przez studentów Instytut Psychologii KUL, 2008)
 • Nagroda indywidualna II stopnia za organizację i koordynowanie Lubelskiego Festiwalu Nauki (Rektor KUL, 2007)
 • Nagroda zespołowa III stopnia za wieloletnią redakcję serii wydawniczej Studia z Psychologii w KUL (Rektor KUL, 2006)
 • Nagroda zespołowa I stopnia za znaczące zaangażowanie społeczne w II Lubelski Festiwal Nauki (Rektor KUL, 2005)
 • Nagroda indywidualna za rozprawę habilitacyjną (Rektor KUL, 2003)

 

Prof. dr hab. Piotr Francuz

Książki

 • Francuz, P. (2013). Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P. (red.) (2012). Komunikacja wizualna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Francuz, P., Jędrzejewski, S. (red.) (2010). Nowe media i komunikacja wizualna. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P. (red.) (2010). Na ścieżkach neuronauki. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P., Otrębski, W. (red.) (2008). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 15. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P. (red.) (2008). Przegląd Psychologiczny, numer specjalny: Uwaga i percepcja wzrokowa. Wyobraźnia wizualna, 51(2).
 • Francuz, P., Otrębski, W. (red.) (2007). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 14. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P. (red.) (2007). Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P. (red.) (2007). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Wydanie II, poprawione i uaktualnione. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P., Otrębski, W. (red.) (2006). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 13. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P., Otrębski, W., Uchnast, Z. (red.) (2006). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 12. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P. (red.) (2004). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P., Grygielski, M., Otrębski, W. (red.) (2003). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 11. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P. (2002). Rozumienie przekazu telewizyjnego. Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P., Otrębski, W., Oleś, P. (red.) (2001). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 10. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Francuz, P. (red.) (1999). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P., Otrębski, W., Oleś, P. (red.) (1998). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 9. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Chlewiński, Z., Falkowski, A., Francuz, P. (1995). Wnioskowanie przez analogię w procesach kategoryzacji. Psychologiczne badania biologów, fizyków i humanistów. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Falkowski, A., Francuz, P. (red.) (1994). Psychologia Matematyczna, z. 6.
 • Francuz, P. (1991). Funkcja ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedmiotów. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

2020

 • Chmielnicka-Kuter, E., Oleś, P., Jankowski, T., Francuz, P., Augustynowicz, P., Łysiak, M. (2020). Personal meanings inspired by the beauty of paintings. Art & Perception (Accepted)
 • Jankowski, T., Francuz, P., Oleś, P., Chmielnicka-Kuter, E., Augustynowicz, P. (2020). The effect of the paintings beauty on eye movement. Advances in Cognitive Psychology, 16(3), 213-227. https://doi.org/10.5709/acp-0298-4
 • Kopiś, N., Francuz, P., Zabielska- Mendyk, E., Augustynowicz. P. (2020). Feeling other people’s pain: an ERP study on facial attractiveness and emotional empathy. Advances in Cognitive Psychology, 16(2), 169-175. https://doi.org/10.5709/acp-0294-8
 • Zapała, D., Zabielska-Mendyk, E., Augustynowicz, P., Cudo, A., Jaśkiewicz, M., Szewczyk, M., Kopiś, N., Francuz P. (2020). The effects of handedness on sensorimotor rhythm desynchronization and motor-imagery BCI control. Scientific Reports – Nature, 10(1), 1-11. https://doi.org/10.1038/s41598-020-59222-w
 • Lewkowicz R., Bałaj B., Francuz P. (2020). Susceptibility to flight simulator-induced spatial disorientation in pilots and non-pilots. The International Journal of Aerospace Psychology, 30(1-2), 25-37. https://doi.org/10.1080/24721840.2019.1696680
 • Cudo, A., Torój, M., Demczuk, M., Francuz, P. (2020). Dysfunction of self-control in Facebook addiction: Impulsivity is the key. Psychiatric Quarterly, 91, 9-101. https://doi.org/10.1007/s11126-019-09683-8

2019

 • Francuz, P., Szymańska, A., Wojtasiński, M. (2019). Linguistic analysis of statements concerning paintings viewed under different instructions by experts and novices in the visual arts. Psychology of Language and Communication, 23(1), 357-379. https://doi.org/10.2478/plc-2019-0016
 • Zapała, D., Małkiewicz, M., Francuz, P., Kołodziej, M., Majkowski, A. (2019). Temperament predictors of motor imagery control in BCI. Journal of Psychophysiology, 1-9. https://doi.org/10.1027/0269-8803/a000252
 • Tużnik, P., Francuz, P. (2019). Factor structure and test-retest reliability of the Polish version of the Clarity of Auditory Imagery Scale. Current Psychology, 1-8. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00367-x
 • Bałaj, B., Lewkowicz, R., Francuz, P., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Stróżak, P., Truszczyński, O. (2019). Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots. Cognition, Technology & Work, 21(3), 473–486. https://doi.org/10.1007/s10111-018-0534-7
 • Stróżak, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Francuz, P., Fudali-Czyż, A. (2019). Vection attenuates N400 event-related potentials in a change-detection task. Perception, 48(8), 702-730.  https://doi.org/10.1177/0301006619861882
 • Francuz, H., Francuz, P. (2019). W barwach jesieni. Percepcja ekspozycji muzealnej przez osoby starsze. P. Kowal, K. Wolska-Pabian (red.), Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych (s. 247-263). Warszawa-Kraków: Universitas.
 • Cudo, A., Kopiś, N., Francuz, P., Błachnio, A., Przepiórka, A., Torój, M. (2019). The impact of Facebook use and Facebook intrusion on cognitive control: Effect in proactive and reactive control. Advances in Cognitive Psychology, 15(1), 63-74. https://doi.org/10.5709/acp-0257-6
 • Lewkowicz, R., Stróżak, P., Bałaj, B. Francuz, P., Augustynowicz, P. (2019). Letter to the Editor re: Selective auditory attention and spatial disorientation cues effect on flight performance: Response. Aerospace Medicine and Human Performance, 90(5), 492-493. https://doi.org/10.3357/AMHP.5342a.2019
 • Lewkowicz, R., Stróżak, P., Bałaj, B., Francuz, P. (2019). Auditory verbal working memory load effects on a simulator-induced spatial disorientation event. Aerospace Medicine and Human Performance, 90(6), 531-539. https://doi.org/10.3357/AMHP.5277.2019
 • Wojtasinski, M., & Francuz, P. (2019). Expertise in the game of Go and levels of visuospatial and pattern recognition abilities. Japanese Psychological Research, 61(4), 273–281. https://doi.org/10.1111/jpr.12236

2018

 • Borkowska, A. R., & Francuz, P. (2018). Wykorzystywanie instytucjonalnych i innych form terapii przez uczniów z dysortografią. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 37(3), 11–31. https://doi.org/10.17951/lrp.2018.37.3.11-31
 • Jankowski, T., Francuz, P., Oleś, P., & Chmielnicka-Kuter, E. (2018). The effect of temperament, expertise in art, and formal elements of paintings on their aesthetic appraisal. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/aca0000211
 • Kołodziej, M., Majkowski, A., Zapala, D., Rak, R. J., & Francuz, P. (2018). Methods of power-band extraction techniques for BCI classification. Proceedings of the 19th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering (pp. 1-4), Banska Stiavnica, Slovakia. https://doi.org/10.1109/CPEE.2018.8506786
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., & Augustynowicz, P. (2018). The effect of art expertise on eye fixation-related potentials during aesthetic judgment task in focal and ambient modes. Frontiers in Psychology, 9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01972
 • Szubielska, M., Francuz, P., Niestorowicz, E., & Bałaj, B. (2018). The impact of reading or listening to a contextual information relating to contemporary paintings on the evaluation by non-experts in the field of art. Polskie Forum Psychologiczne, 23(3), 610–627. https://doi.org/10.14656/PFP20180309
 • Lewkowicz, R., Stróżak, P., Bałaj, B., Francuz, P., & Augustynowicz, P. (2018). Selective auditory attention and spatial disorientation cues effect on flight performance. Aerospace Medicine and Human Performance, 89(11), 976–984. https://doi.org/10.3357/AMHP.5153.2018
 • Lewkowicz, R., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Francuz, P. (2018). Change detection flicker task effects on simulator-induced spatial disorientation events. Aerospace Medicine and Human Performance, 89(10), 863–872. https://doi.org/10.3357/AMHP.5042.2018
 • Cudo, A., Francuz, P., Augustynowicz, P., & Stróżak, P. (2018). The effects of arousal and approach motivated positive affect on cognitive control. An ERP study. Frontiers in Human Neuroscience, 12. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00320
 • Stróżak, P., Francuz, P., Lewkowicz, R., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Truszczyński, O. (2018). Selective attention and working memory under spatial disorientation in a flight simulator. The International Journal of Aerospace Psychology, 28(1–2), 31–45. https://doi.org/10.1080/24721840.2018.1486195
 • Kołodziej, M., Majkowski, A., Francuz, P., Rak, R. J., & Augustynowicz, P. (2018). Identifying experts in the field of visual arts using oculomotor signals. Journal of Eye Movement Research, 11(3). https://doi.org/10.16910/jemr.11.3.3
 • Zabielska-Mendyk, E., Francuz, P., Jaśkiewicz, M., & Augustynowicz, P. (2018). The effects of motor expertise on sensorimotor rhythm desynchronization during execution and imagery of sequential movements. Neuroscience, 384, 101–110. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2018.05.028
 • Tużnik, P., Augustynowicz, P., & Francuz, P. (2018). Electrophysiological correlates of timbre imagery and perception. International Journal of Psychophysiology, 129, 9–17. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2018.05.004
 • Francuz, P., Zaniewski, I., Augustynowicz, P., Kopiś, N., & Jankowski, T. (2018). Eye movement correlates of expertise in visual arts. Frontiers in Human Neuroscience, 12. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00087
 • Zapała, D., Francuz, P., Zapała, E., Kopiś, N., Wierzgała, P., Augustynowicz, P., Majkowski, A., & Kołodziej, M. (2018). The impact of different visual feedbacks in user training on motor imagery control in BCI. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 43(1), 23–35. https://doi.org/10.1007/s10484-017-9383-z

2017

 • Borkowska, A. R., & Francuz, P. J. (2017). Support for students with spelling disorders in Poland, in students’ and parents’ perception. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 4(3), 142–151. https://doi.org/10.18844/prosoc.v4i3.2528
 • Majkowski, A., Kołodziej, M., Zapała, D., Tarnowski, P., Francuz, P., Rak, R. J., & Oskwarek, Ł. (2017). Selection of EEG signal features for ERD/ERS classification using genetic algorithms. Proceedings of the 18th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (pp. 1-4), Kutna Hora, Czech Republic. https://doi.org/10.1109/CPEE.2017.8093082
 • Kołodziej, M., Francuz, P., Majkowski, A., Rak, R. J., Tarnowski, P., & Augustynowicz, P. (2017). Automatic identification of experts in visual arts: The use of transitions between regions of interest in the image. Proceedings of the 18th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (pp. 1-4), Kutna Hora, Czech Republic. https://doi.org/10.1109/CPEE.2017.8093045

2016

 • Zapała, D., Jaśkiewicz, M., Ratomska, M., & Francuz, P. (2016). Use of brain-computer interfaces under extreme environmental conditions. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22(2), 39–48. https://doi.org/10.13174/pjambp.31.12.2016.04
 • Bałaj, B., Francuz, P., Sternal, M., & Matulewski, J. (2016). Compensation of head movements in the data registered with a headset eye tracker using the EVM* software package. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22(1), 21–29. https://doi.org/10.13174/pjambp.30.12.2016.02
 • Stróżak, P., & Francuz, P. (2016). Event-related potential correlates of attention to mediated message processing. Media Psychology, 20(2), 291–316. https://doi.org/10.1080/15213269.2016.1160787
 • Jaśkiewicz, M., Francuz, P., Zabielska-Mendyk, E., Zapała, D., & Augustynowicz, P. (2016). Effects of harmonics on aesthetic judgments of music: An ERP study involving laypersons and experts. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 76(2), 142–151. https://doi.org/10.21307/ane-2017-013
 • Fudali-Czyż, A., Ratomska, M., Cudo, A., Francuz, P., Kopiś, N., & Tużnik, P. (2016). Controlled categorisation processing in brand extension evaluation by Indo-European language speakers. An ERP study. Neuroscience Letters, 628, 30–34. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2016.06.005
 • Stróżak, P., Francuz, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Fudali-Czyż, A., & Bałaj, B. (2016). ERPs in an oddball task under vection-inducing visual stimulation. Experimental Brain Research, 234, 3473–3482. https://doi.org/10.1007/s00221-016-4748-8
 • Francuz, P., & Augustynowicz, P. (2016). Wielokrotna analiza jednozmiennowa czasu trwania fiksacji zlokalizowanych w klastrach jako metoda identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania. Studia Psychologiczne, 53(4), 5–16. https://doi.org/10.2478/V1067-010-0143-2
 • Chumak, M., & Francuz, P. (2016). Reprezentacja: Wyobrażenia. W: J. Bremer (red.), Przewodnik po kognitywistyce (s. 553-578). Kraków: WAM.

2015

 • Lewkowicz, R., Francuz, P., Bałaj, B., & Augustynowicz, P. (2015). Flights with the risk of spatial disorientation in the measurements of oculomotor activity of pilots. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 21(3), 22–28. https://doi.org/10.13174/pjamp.21.03.2015.03
 • Zapała, D., Zabielska-Mendyk, E., Cudo, A., Krzysztofiak, A., Augustynowicz, P., & Francuz, P. (2015). Short-term kinesthetic training for sensorimotor rhythms: Effects in experts and amateurs. Journal of Motor Behavior, 47(4), 312–318. https://doi.org/10.1080/00222895.2014.982067
 • Francuz, P., & Pisarek, J. (2015). Wpływ sposobów korzystania z mediów na poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie dzieci i młodzieży. „Cyfrowi tubylcy” z psychologicznej perspektywy. W: M. Federowicz, S. Ratajczak (red.), O potrzebie edukacji medialnej w Polsce (s. 145–180). Warszawa: Polski Komitet ds. UNESCO I Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 • Francuz, P. (2015). Mózg i moralność. W: J. Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy (s. 472-475). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

2014

 • Jaśkiewicz, M., Francuz, P., Zabielska-Mendyk, E., Zapała, D., & Augustynowicz, P. (2014). The effect of music harmonics and level of expertise on aesthetic judgment of music: an ERP study. W: T. Marek (red.), Advances in Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age (pp. 109–113). New York: AHFE Conference.
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., & Augustynowicz, P. (2014). Determinants of attentive blank stares. An EFRP study. Consciousness and Cognition, 29, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.concog.2014.07.008
 • Francuz, P. (2014). The effect of three-dimensional imaging of well-known objects on time and accuracy of mental rotation. Health Psychology Report, 2(2), 90–98. https://doi.org/10.5114/hpr.2014.43915
 • Borkowska, A. R., Francuz, P., Soluch, P., & Wolak, T. (2014). Brain activation in teenagers with isolated spelling disorder during tasks involving spelling assessment and comparison of pseudowords. fMRI study. Brain & Development, 36(9), 786–793. https://doi.org/10.1016/j.braindev.2013.10.010

2013

 • Francuz, P. (2013). Jak ludzie oglądają obrazy? Perspektywa neuronauki poznawczej. W: D. Folga-Januszewska, E. Grygiel (red.), Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym (s. 25-40). Kraków: Universitas.
 • Francuz, P., Borkowska, A., Soluch, P., & Wolak, T. (2013). Analysis of brain activation in teenagers with isolated dysorthography (spelling disorder) and good spellers during a spelling assessment task. Acta Neuropsychologica, 11(3), 257–268.
 • Borkowska, A. R., & Francuz, P. (2013). Ruchy gałek ocznych podczas oceny poprawności zapisu wyrazów jako wskaźnik rozwoju świadomości ortograficznej młodzieży z dysortografią. Psychologia Rozwojowa, 18(3), 37–50. http://doi.org/10.4467/20843879PR.13.015.1469
 • Francuz, P., & Zabielska-Mendyk, E. (2013). Does the brain differentiate between related and unrelated cuts when processing audiovisual messages? An ERP study. Media Psychology, 16(4), 461–475. https://doi.org/10.1080/15213269.2013.831394
 • Kluska, E., Stróżak, P., & Francuz, P. (2013). Alokacja zasobów uwagi podczas przetwarzania komunikatu medialnego. Badania mózgowych potencjałów wywołanych. Studia Psychologiczne, 51(1), 19–32. https://doi.org/10.2478/v10167-010-0065-2
 • Francuz, P. J., & Borkowska, A. R. (2013). Eye movement in isolated spelling disorder – an analysis using the dual route model of visual word recognition. Journal of Neurolinguistics, 26(6), 701–711. https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2013.06.002
 • Francuz, P., & Zabielska-Mendyk, E. (2013). Neurofizjologiczne korelaty cięć montażowych w przekazie telewizyjnym. Badania wolnych potencjałów korowych (SCP). Przegląd Psychologiczny, 56(1), 59–73.

2012

 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P. (2012). Poznawcze uwarunkowania zjawiska „pustego patrzenia”. Badania FRP. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 4(18), 7-26.
 • Francuz, P. (2012). Neuropoznawcze podstawy komunikacji wizualnej. W: P. Francuz (red.), Komunikacja wizualna (s. 11-46). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Francuz, P. (2012). Wstęp. W: P. Francuz (red.), Komunikacja wizualna (s. 7-10). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Zapała D., Zabielska E., Cudo A., Krzysztofiak A., Francuz P. (2012). Desynchronization of alpha rhythm in motor imagery task after a kinesthetic training. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 72(2), 205.
 • Francuz, P. (2012). W jakim zakresie normatywne podejście do metodologii badań naukowych w psychologii jest otwarte na eksplorację terra incognita? Roczniki Psychologiczne, 3, 41-47.
 • Tużnik, P., Francuz, P. (2012). Wpływ złożoności i wymiarowości obiektów na efektywność wykonania rotacji umysłowej. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2, 87-108.
 • Bałaj, B., Francuz, P. (2012). Siła podobieństwa w ruchach oczu wykonywanych podczas oglądania i wyobrażania sobie obiektów – czynniki modyfikujące. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2, 63-76.
 • Francuz, P., Borkowska, A. (2012). Oculomotor correlates of dysorthography. International Journal of Psychology, 47, 592-592. DOI:10.1080/00207594.2012.709117
 • Francuz, P. (2012). Rozumienie i empatia w psychologii poznawczej. W: H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski (red.), Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne (s. 95-102). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2011

 • Francuz, P.  (2011). Wyobrażeniowa natura pojęć. W: J. Bremer, A. Chuderski (red.), Pojęcia. Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat (s. 231-246). Kraków: T.A.i.W.P.N. Universitas.
 • Francuz, P., Oleś, P. (2011). Do university students really have difficulty in duration judgments? Comment on Okazaki and Matsuda (2008, 2010). Perceptual and Motor Skills, 113(3), 724-726. DOI: 10.2466/22.PMS.113.6.724-726
 • Francuz, P., Zapała, D. (2011). The suppression of the μ rhythm during the creation of imagery representation of movement. Neuroscience Letters, 495(1), 39-43. DOI: 10.1016/j.neulet.2011.03.031
 • Francuz, P. (2011). Sprawozdanie z 33. European Conference on Visual Perception, Lausanne, Switzerland, 22–26 sierpnia 2010. Roczniki Psychologiczne, 14(1), 197-201.

2010

 • Francuz, P. (2010). Eye movements during mental rotation of 2D and full-3D objects of varying types and degrees of complexity. Perception, 39 (Supplement), 70.
 • Francuz, P. (2010). The Impact of Audio Information Intonation on Understanding Television News Contents. Psychology of Language and Communication, 14(1), 71-86. DOI: 10.2478/v10057-010-0005-6
 • Francuz, P. (2010). Strategie przeszukiwania pola wzrokowego podczas wykonywania zadań rotacji umysłowej. W: K. Jodzio, E. Szepietowska (red.), Neuronalne ścieżki poznania i zachowania. Rozważania interdyscyplinarne (s. 43-65). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Francuz, P. (2010). Sprawozdanie z International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences, Singapore, 26-28 lutego, 2010. Roczniki Psychologiczne, 2, 203-210.
 • Francuz, P., Jędrzejewski, S. (2010). Wprowadzenie. W: Francuz, P., Jędrzejewski, S. (red.), Nowe media i komunikacja wizualna (s. 7-11). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P. (2010). O realności stanów wyobrażonych. W: L. Suchocka, R. Sztembis (red.), Człowiek i dzieło (s. 129-135). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P. (2010). The influence of body position and spatial orientation of an object on mental rotation task’s performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences Journal,  5, 896-900. DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.07.206
 • Francuz, P., Szalkowska, A., Szubielska, M. (2010). W jaki sposób obraz modyfikuje rozumienie telewizyjnych programów informacyjnych? Studia Medioznawcze, 40, 1, 41-53.
 • Francuz, P. (2010). Wprowadzenie. W: P. Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki (s. 7-11). Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P. (2010). Ruchy gałek ocznych podczas wykonywania zadań wyobrażeniowych. W: P. Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki (s. 47-106). Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P. (2010). The influence of the rotation point position and the weight of real-world objects on the mental rotation task’s performance. W: A. M. Rawani, H. Kettani, Z. Ting (red.), Proceedings of 2010 International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences, Singapore, 26-28 February, 2010 (s. 79-83). Liverpool, England: World Academic Union (World Academic Press).
 • Francuz, P. (2010). Adresat, przesłanie, użyteczność – zagubione wymiary komunikacji medialnej. W: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Status-Aksjologia-Funkcjonowanie (s. 274-279). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Francuz, P. (2010). Zastosowanie współczesnych technologii informatycznych i Internetu w szkolnictwie wyższym. W: D. Bis, A. Rynio (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim (s. 651-662). Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.

2009

 • Francuz, P. (2009). E-learning a kształcenie uniwersyteckie, Ethos. Koniec misji uniwersytetu?, 1-2, 184-198.
  Francuz, P. (2009). Psycho-społeczne aspekty tworzenia i odbioru informacji. W: L. Dyczewski (red.). Jaka informacja? (s. 193-199). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

2008

 • Francuz, P. (2008). Problem celu mediów: komercja, propaganda czy dobro osoby. W: Maryniarczyk, A., Stępień, K., Gondek, P. (red.). Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (t. 10, s. 301-312). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • Francuz, P. (2008). Rozumienie niespójnych informacji zawartych w często oglądanych przekazach telewizyjnych. W: M. Zemło, A. Jabłoński (red.), Między unifikacją a dezintegracją. Kondycja wiedzy we współczesnym społeczeństwie (s. 273-300). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P. (2008). „Postępujcie nadal mężnie…”. W: J. Mariański, S. Zięba (red.), Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności (99-106). Lublin: TN KUL.
 • Francuz, P. (2008). Rozumienie pojęcia wiedzy na gruncie psychologii poznawczej. Zeszyty Naukowe KUL, 1, 35-42.
 • Francuz, P. (2008). Wprowadzenie. Przegląd Psychologiczny, 2, 105-109.
 • Francuz, P. (2008). XIII międzynarodowa konferencja “Online Educa 2007”, 28-30 listopada 2007, Berlin (Sprawozdania). Przegląd Psychologiczny, 2, 269-272.
 • Francuz, P., Oleś, M., Chumak, M. (2008). Umysłowa rotacja obiektów semantycznych i asemantycznych umieszczonych w naturalnym kontekście. Przegląd Psychologiczny, 2, 235-260.
 • Francuz, P., Szalkowska, A., Sherstyuk, I. (2008). Priming the evaluation of intentions of television news characters. Journal of Media Psychology, 1, 1-22.
 • Francuz, P. (2008). Podmiot w psychologii: Próba systematyzacji. W: J. Bartmiński, A. Pajdzińska (red.), Podmiot w języku i kulturze (61-71). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2007

 • Francuz, P., Oleś, M., Chumak, M. (2007). The Influence of the Semantic Context on the Speed and Correctness of Mental Rotation. W: K. A. Fanti (red.), Psychological Science: Research, Theory and Future Directions (s. 37-54). Athens: ATINER Press.
 • Francuz, P. (2007). Wprowadzenie. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 5-9). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Trojanowska-Bis, A., Francuz, P. (2007). Rozumienie przekazu audiowizualnego zawierającego “tekst taśmowy” (TV-ticker) przez osoby zależne i niezależne od pola. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 67-86). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Pisarek, J., Francuz, P. (2007). Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 165-188). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P. (2007). Strach i lęk w reklamie politycznej. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 213-230). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P. (2007). Wprowadzenie. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 11-17). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Francuz, P. (2007). Teoria wyobraźni Stephana Kosslyna. Próba reinterpretacji. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 149-189). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Francuz, P. (2007). Wyobraźnia, jako wytwór aktywności mózgowego emulatora procesów motorycznych i percepcyjnych. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 207-230). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Bagiński, D., Francuz, P. (2007). W poszukiwaniu podstaw kodów wizualnych. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 19-43). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Francuz, P., Bagiński, D. (2007). Własności kształtów jako podstawa kodów wizualnych. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 45-61). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Soszyńska, E., Francuz, P. (2007). Wpływ aktywizacji wyobraźni na myślenie dywergencyjne oraz na odbiór wrażeń płynących z ciała. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 291-314). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Francuz, P., Szalkowska, A. (2007). Strategie budowania umysłowej reprezentacji treści telewizyjnych programów informacyjnych. W: Wadowski, D. (red.), Kultura. Media. Społeczeństwo. Księga Jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv (s. 345-364). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Francuz, P. (2007). O niektórych praktykach badawczych, które prowadzą do gromadzenia i publikowania niewiarygodnych wyników badań naukowych. W: Wątroba J. (red.), Zastosowania statystyki i data maining w badaniach naukowych (s. 5-18). Kraków: StatSoft.
 • Francuz, P. (2007). Z szacunku dla telewidza – badania nad komunikowaniem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W: J. Fras (red.), Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo – język – tekst (s. 274-283). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (Przedruk w Global Media Journal – Polish Edition, 2006, 1, 1-7).
 • Francuz, P. (2007). Czy ludzie mają trudności ze zrozumieniem telewizyjnych programów informacyjnych? W: J. Fras (red.), Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria – rynek – społeczeństwo (s. 211-218). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. (Przedruk w Global Media Jurnal – Polish Edition, 2006, 1, 7-14).

2006

 • Wieczorek, D., Francuz, P. (2006). Wpływ nastroju na pamięć podczas rozwiązywania problemów przez analogię. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (s. 63-79), t. 13. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P., Szalkowska, A., Sherstyuk, I. (2006). Torowanie ocen intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych. Czasopismo Psychologiczne, 2, 205-218.
 • Francuz, P. (2006). Koncepcje podobieństwa strukturalnego i funkcjonalnego w psychologii poznawczej. W: H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski (red.), Podobieństwo. RRR Kognitywistyka (s. 89-99). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Francuz, P. (2006). Psychologia chrześcijańska czy psychoterapia po chrześcijańsku? Roczniki Psychologiczne, 9, 230-235.
 • Francuz, P. (2006). Media po przejściu anioła śmierci. Charaktery, 3, 3.
 • Francuz, P. (2006). Nasze tele wizje. Charaktery, 3, 28-30.
 • Szubielska, M., Francuz, P. (2006). Niebezpieczne związki między ścieżkami. Zeszyty Telewizyjne, 11, 4-19.
 • Zabłocka, M., Francuz, P. (2006). Wpływ zmiennych osobowych na decyzję o sprawowaniu kontroli w sytuacji odpowiedzialności. Przegląd Psychologiczny, 1, 37-61.

2005

 • Francuz, P. (2005). Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL. Przegląd Uniwersytecki, 5-6, 46-47.
 • Francuz, P. (2005). Wpływ mediów na przebieg i wyniki politycznych kampanii wyborczych. W: J. Uszyński (red.), Dziennikarz w czasie wyborów. Vademecum. Warszawa: TVP Telewizja Polska, 2005 (wersja CD; przedruk w Zeszyty Telewizyjne, 10, 167-179).
 • Francuz, P. (2005). O sztuce rozmawiania z gośćmi zaproszonymi do studia telewizyjnego. Zeszyty Ocen: Analizy, warsztat, misja telewizji publicznej, 4, 56-71.
 • Fortuna, P., Francuz, P. (2005). O rozumieniu telewizyjnej informacji – wnioski (cz. I). Zeszyty Telewizyjne, 9, 19-35.
 • Francuz, P. (2005). O rozumieniu telewizyjnych audycji informacyjnych. Zeszyty Telewizyjne, 8, 29-45.

2004

2003

 • Francuz, P. (2003). Wpływ redundancji audio/wideo na przetwarzanie przekazu telewizyjnego. W: Szwed R. (red.), Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne (s. 197-208). Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Francuz, P. (2003). Poznawczy mechanizm oceny realności wydarzeń prezentowanych w telewizji. W: Szwed R. (red.), Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne (s. 173-184). Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Szalkowska, A., Francuz, P. (2003). Psychologiczne badania rozumienia informacji prasowej. Przegląd Psychologiczny, 46, 1, 79-99.

2002

 • Francuz, P. (2002). Krytycyzm: aspekt psychologiczny. Encyklopedia Katolicka t. IX. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1413.

2001

 • Francuz, P. (2001). Spis publikacji księdza profesora Zdzisława Chlewińskiego. Roczniki Psychologiczne, 4, 27-51.
 • Francuz, P. (2001). Ksiądz profesor Zdzisław Chlewiński. Roczniki Psychologiczne, 4, 5-25.

2000

 • Francuz, P. (2000). Katatymia. Encyklopedia Katolicka t. VIII. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1013.
 • Francuz, P. (2000). Mechanizm uwagi: przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej. W: Brzeziński J., Kowalik S. (red.), O różnych sposobach uprawiania psychologii (s. 44-70). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

1999

 • Francuz, P. (1999). Wprowadzenie. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 7-9). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P., Fortuna, P., Bagiński, D. (1999). Psychologiczne aspekty doktryny i misji regionalnych ośrodków telewizji publicznej. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 229-242). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P., Fijołek, D. (1999). Analiza wewnętrznej spójności programu telewizyjnego na przykładzie rozmowy studyjnej. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 211-227). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P., Fortuna, P. (1999). Zapamiętywanie treści telewizyjnych programów informacyjnych: Studium psychologiczne. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 151-181). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P. (1999). Powtarzanie informacji w środkach masowego komunikowania: Przegląd badań psychologicznych. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 79-97). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Francuz, P. (1999). Recepcja telewizji w świetle wyników ankietowych badań opinii publicznej oraz psychologicznych eksperymentów naturalnych. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 9-23). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

1998

 • Francuz, P., Fortuna, P., Bagiński, D. (1998). The Psychological Aspects of the Doctrine and Mission of the Regional Centers of Public Television. Journal for Mental Changes, 4, 75-92.

1997

 • Francuz, P. (1997). W poszukiwaniu metodologii psychologicznych badań programów telewizyjnych. Przegląd Psychologiczny, 40, 347-368.

1996

 • Francuz, P. (1996). Rola psychologicznych teorii kategoryzacji w badaniach zachowań konsumenckich. Przegląd Psychologiczny, 39, 171-187.
 • Francuz, P. (1996). Sprawozdanie z Pierwszego Regionalnego Seminarium na temat: „Psychologiczne aspekty kreowania i odbioru przekazu telewizyjnego”, Lublin, 1-2 lutego 1996 r. Czasopismo Psychologiczne, 2, 65-66.

1995

 • Francuz, P. (1995). Metodologiczna mitologia w badaniach zachowań konsumenckich. Czasopismo Psychologiczne, 1, 143-153.
 • Francuz, P. (1995). Sprawozdanie z sympozjum teoretyczno-metodologicznego nt.: Problemy teorii i praktyki psychologii współczesnej. Kamień Śląski, 11 listopada 1995 r. Czasopismo Psychologiczne, 1, 109-110.
 • Francuz, P. (1995). Teoria elementów relacji semantycznych R. Chaffina i D. J. Herrmanna. W: Biela A., Brzeziński J., Marek T. (red.). Społeczne, eksperymentalne i metodologiczne konteksty procesów poznawczych człowieka (s. 201-223). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

1994

 • Chlewiński, Z., Falkowski, A., Francuz, P. (1994). Struktura kategorii semantycznych w procesach wnioskowania przez analogię w różnych dyscyplinach naukowych. Przegląd Psychologiczny, 37, 175-185.
 • Francuz, P., Bednarski, P. (1994). Wprowadzenie do języka programowania eksperymentów psychologicznych: Micro Experimental Laboratory v. 1.0. Psychologia Matematyczna, 6, 139-151.

1993

 • Francuz, P., Bednarski, P. (1993). MEL – język programowania psychologicznych eksperymentów laboratoryjnych. Przegląd Psychologiczny, 36, 99-108.

1992

 • Chlewiński, Z., Falkowski, A., Francuz, P. (1992). Poznawcza reprezentacja przestrzeni problemowych w procesach kategoryzacji u biologów, fizyków i humanistów. Psychologia Matematyczna, 6, 45-66.

1991

 • Francuz, P. (1991-1992). Cechy ilościowe i jakościowe przedmiotów jako determinanty efektu typowości. Roczniki Filozoficzne, 39-40, 67-91.
 • Francuz, P. (1991). Rola ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedmiotów. Przegląd Psychologiczny, 34, 421-437.

1990

 • Francuz, P. (1990). The role of qualitative and quantitative dimensions in the categorization of objects. Polish Psychological Bulletin, 21, 213-225.

1987

 • Francuz, P. (1987). Studium krytyczne koncepcji symulacji procesów poznawczych A. Newella i H. A. Simona. Przegląd Psychologiczny, 2, 353-369.

1986

  • Francuz, P. (1986). Metodologia badań nad komputerową symulacją procesów poznawczych. Raporty Sekcji Psychologii KUL, 3, 1-25.
  • Francuz, P. (1986). Założenia teorii rozwiązywania problemów H. A. Simona: Studium krytyczne. Przegląd Psychologiczny, 3, 591-606.
  • Francuz, P. (1986). Założenia teorii rozwiązywania problemów H. A. Simona. Raporty Sekcji Psychologii KUL, 2, 1-24.

 

 

Prof. dr hab. Piotr Francuz

Wypromowani doktorzy

2019

 • Andrzej Cudo, Wpływ afektu, trudności zadania i sprawności pamięci roboczej na kontrolę poznawczą (kierownik w grancie NCN PRELUDIUM). Recenzenci: dr hab. Jarosław Michałowski (SWPS), dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska (UJ); 2019.

2018

 • Przemysław Tużnik, Neuronalne podłoże wyobrażanej barwy dźwięku. Badania metodą mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami (kierownik w grancie NCN PRELUDIUM). Recenzenci: dr hab. Anna Preis (UAM), dr. hab. Eligiusz Wronka (UJ)

2016

 • Emilia Zabielska-Mendyk, Desynchronizacja rytmu alfa jako wskaźnik efektywności neuronalnej w zadaniach motorycznych i wyobrażeniowych (kierownik w grancie NCN PRELUDIUM). Recenzenci: prof. dr hab. Tytus Sosnowski (UW), prof. dr. hab. Andrzej Sękowski (KUL).
 • Dariusz Zapała, Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg-komputer (BCI) (kierownik w grancie NCN PRELUDIUM i ETIUDA). Recenzenci: prof. dr hab. Jan Terelak (UKSW), prof. dr hab. Tadeusz Marek (UJ).

2012

 • Mikołaj Chumak, Wpływ właściwości fizycznych obiektu na wykonanie jego rotacji wyobrażeniowej (główny wykonawca w grancie MNiSW nr N N106 064135). Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Maruszewski (SWPS), prof. dr hab. Zbigniew Zaleski (KUL).
 • Paweł Stóżak, Wpływ siły powiązań semantycznych i czasu ekspozycji słów na ich kodowanie. Badania mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami (ERP) (grant badawczy, promotorski, MNiSW nr N N106 022538). Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN), prof. dr hab. Adam Biela (KUL).
 • Agnieszka Fudali-Czyż, Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej (grant badawczy, promotorski, MNiSW nr N N106 167437). Recenzenci: dr hab. Aneta Borkowska (UMCS); dr hab. Piotr Wolski, (UJ).

2010

 • Bibianna Bałaj, Ruchy gałek ocznych, jako wskaźnik operacji wyobrażeniowych (grant badawczy, promotorski, MNiSW nr N N106 330734). Recenzenci: prof. Tadeusz Marek (UJ), prof. Adam Biela (KUL).

2009

 • Olga GrabowskaPoznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonogestów przez osoby słyszące (grant badawczy, promotorski, MNiSW nr N106 033 31/2895). Recenzenci: prof. Bożydar Kaczmarek (US), prof. Kazimiera Krakowiak (KUL).
 • Małgorzata Torój (Zabłocka), Poznawcze i afektywne uwarunkowania aktywnego poczucia humoru (grant badawczy, promotorski, MNiSW nr N106 0664 33; 2007). Recenzenci: prof. Władysław Łosiak (UJ), prof. Zbigniew Zaleski (KUL).

2006

 • Paweł Fortuna, Podmiotowe i przedmiotowe determinanty modyfikowania postawy wobec treści przekazów telewizyjnych (grant badawczy, promotorski, KBN: nr 1 H01F 076 28; 2005). Recenzenci: prof. Grzegorz Sędek (SWPS i IP PAN), prof. Piotr Oleś (KUL).
 • Magdalena Marta Szubielska, Rozumienie filmów animowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym w zależności od zdolności zapamiętywania zdarzeń i myślenia metaforycznego (grant badawczy, promotorski, KBN: nr 1 H01F 075 28; 2005). Recenzenci: prof. Maciej Haman (UW), prof. Czesław Walesa (KUL).

 

Recenzje

tytuły profesorskie

2019

 • Romuald Polczyk, Psychologia zeznań świadków (Uniwersytet Jagielloński, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), 2019.
 • Marcin Szwed, Międzymodalna plastyczność mózgu (Uniwersytet Jagielloński, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), 2019.

rozprawy habilitacyjne

2019

 • Katarzyna Zawadzka, Pamięć w ujęciu strategicznym: Aspekty pamięciowe i metapamięciowe (recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), 2019.
 • Rafał Stryjek, Szczur dziki (Rattus norvegicus) jako obiekt badań nad zachowaniem – analiza porównawcza szczura dzikiego z jego laboratoryjnymi odmianami (opinia dotycząca zasadności odwołania dr. Rafała Stryjka od uchwały Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego odmawiającej nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia), 2019.

2018

 • Mirosław Mikicin, Usprawnianie uwagi i optymalizacja stanu relaksu u sportowców i pracowników biurowych, jako skutek treningu neurofeedback-EEG i relaksacji (recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), 2018.
 • Łukasz Okruszek, Przetwarzanie interakcji komunikacyjnych w schizofrenii w kontekście automatycznego i wolicjonalnego poznania społecznego (Uniwersytet Warszawski, recenzent powołany przez Radę Wydziału Psychologii UW), 2018.
 • Michał Kuniecki, Rola charakterystyki fizycznej oraz semantyki w przetwarzaniu bodźców emocjonalnych (Uniwersytet Jagielloński, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), 2018.

2017

 • Jarosław Michałowski, Poznawcze i psychofizjologiczne mechanizmy tendencyjności uwagi i pamięci w lęku fobicznym (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii w Filii we Wrocławiu, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów), 2017.

2016

 • Przemysław Tomalski, Poznawcze i mózgowe mechanizmy audiowizualnej percepcji dźwięków mowy. Poszukiwania predyktorów rozwoju językowego (Uniwersytet Warszawski, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)
 • Marek Nieznański, Pamięć informacji kontekstowej. Badania eksperymentalne z wykorzystaniem procedury generowania oraz metody modelowania wielomianowego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, recenzent powołany przez Radę Wydziału UKSW)

2015

 • John Nezlek, Rozwój metod badawczych w badaniach codziennych ludzkich doswiadczeń oraz rozwój analiz wielopoziomowych w psychologii społecznej i psychologii osobowości (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, członek komisji powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów).
 • Remigiusz Szczepanowski, Określenie mechanizmów świadomego i nieświadomego spostrzegania emocji. Modele obliczeniowe interakcji świadomości i emocji z wykorzystaniem teorii detekcji sygnałów (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów).
 • Aneta Brzezicka, Psychofizjologiczne mechanizmy działania pamięci roboczej oraz ich dysfunkcje u osób cierpiących na zaburzenia nastroju (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, członek komisji powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów).

2014

 • Adam Chuderski, Integracja relacyjna jako prawdopodobne podłoże poznawcze inteligencji płynnej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów).
 • Michał Wierzchoń, Granice świadomości. W poszukiwaniu poznawczego modelu subiektywności (recenzent powołany przez Radę Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków).

2013

 • Andrzej Augustynek, Uzależnienia komputerowe; rozpoznanie i terapia (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów).
 • Sławomir Śpiewak, Rozgrzewanie uwagi – wyczerpywanie woli – uległość: Mechanizmy adaptacji umysłu do wysiłku poznawczego (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów).
 • Marcin Szwed (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, przewodniczący komisji habilitacyjnej powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)

2012

 • Hanna Bednarek, Czy piloci ulegają złudzeniom percepcyjnym? Poznawcze uwarunkowania dezorientacji przestrzennej (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)
 • Michał Harciarek, Dysfunkcje poznawcze u osób z przewlekłą niewydolnością nerek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, członek komisji habilitacyjnej, powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)

2011

 • Grzegorz Króliczak, Podłoże neuronalne rzeczywistych i symulowanych czynności manualnych (recenzent powołany przez Radę Wydziału Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań)

2010

 • Alicja Grochowska, Procesy kategoryzacji i zniekształcenia pamięciowe w reklamie (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)

2007

 • Irena Iskra-Golec, Ultradobowe i asymetryczne rytmy przetwarzania bodźców prezentowanych lateralnie (recenzent powołany przez Radę Wydziału Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, Warszawa)
 • Piotr Jaśkowski, Proste i odwrócone prymowanie reakcji ruchowej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)
 • Anna Maria Zawadzka, Dlaczego przywiązujemy się do marki? (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)
 • Marek Kowalczyk, Myśli oderwane od zdania: Geneza dystrakcjii mechanizmy obronne (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, recenzent powołany przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów)

 

rozprawy doktorskie

2019

 • Koryna Lewandowska, Decision Bias In Working Memory Recognition Tasks – A Cognitive Neuroscience Perspective (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Marek), 2019
 • Maciej Raś, Neural bases and mechanisms of actions involving complex tools (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Króliczak), 2019.

2018

 • Anna Anzulewicz, The influence of levels of processing and temporal selection on the dynamics of visual awareness (promotor: dr. hab. Michał Wierzchoń), 2018.
 • Krzysztof Hanusz, Wpływ poczucia skuteczności na efekt ekspozycji na grę komputerową (promotor: prof. dr. hab. Małgorzata Kossowska), 2018.

2017

 • Paweł Mordasiewicz, Wpływ procesów kontroli na zapominanie indukowane przypominaniem (RIF) (promotor: prof. dr hab. Alina Kolańczyk), 2017
 • Ewa Szumowska, Motivational predictors of multitasking: Need for cognitive closure and multitasking strategy and performance (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska), 2017
 • Mateusz Woźniak, Neurocognitive and psychological correlates o f identification with an avatar (promotor: dr hab. Krzysztof Mudyń), 2017

2016

 • Magda Gawłowska, Behavioral and neural indicators of deterministic learning dynamics (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Marek).
 • Izabela Stolarczyk, Dystans psychologiczny a elastyczność pojęć, wyrazistość preferencji i forma graficznego przedstawienia obiektu z perspektywy teorii poziomów reprezentacji N. Liberman i Y. Trope’a (promotor: prof. dr hab. Jan F. Terelak).
 • Alicja Niedźwiecka, Wpływ kierunku spojrzenia i mimicznej ekspresji emocji na orientowanie się u niemowląt w wieku 9-12 miesięcy (promotor: dr hab. Maciej Haman)
 • Anita Białuńska, Czynniki wpływające na precyzję synchronizacji sensomotorycznej (promotor: prof. nadzw. dr hab. Simone Dalla Bella).

2015

 • Błażej Skrzypulec, Status przedmiotu percepcji wzrokowej w perspektywie nauk kognitywnych (promotor: dr. hab. Sebastian T. Kołodziejczyk)
 • Lan Bui-Wrzosińska, Now You See Me, Now You Don’t: The Role of Dynamic Patterns of Visual Face Scanning in the Shaping of Dehumanized Perception (promotor: prof. dr. hab. Andrzej Nowak)

2014

 • Szczepan Grzybowski, Mózgowe mechanizmy przetwarzania przymiotników związanych ze stanem afektywnym (promotor: prof. dr. hab. Jan Kaiser).
 • Jan Przewoźnik, Strategie myślenia w złożonych sytuacjach gry w szachy. Badania eksperymentalne nad wnioskowaniem przez analogię (promotor: prof. dr hab. Adam Biela).

2013

 • Anna Oroń, Trening percepcji czasu wyzwaniem dla terapii afazji: badania behawioralne, elektrofizjologiczne i fMRI (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg).

2011

 • Mateusz Gola, Elektrofizjologiczne wskaźniki obniżenia sprawności uwagi w procesie starzenia, (promotor: prof. dr hab. Andrzej Wróbel).
 • Maciej Michalak, Ocena podprogowego przetwarzania bodźców wzrokowych u osób z zaburzoną funkcją jąder podkorowych, na przykładzie osób z chorobą Parkinsona (promotor: dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk, prof. IP PAN).

2010

 • Monika Lewandowska, Wpływ treningu w percepcji czasu na funkcjonowanie poznawcze i neuronalną reprezentację postrzegania sekwencji (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg), 2010.
 • Dominik Borawski, Wpływ aktywizowania myślenia kategorialnego, narracyjnego i dialogowego na samoocenę i emocje w zależności od typu organizacji Ja (promotor: prof. dr hab. Piotr Oleś), 2010.

2008

 • Piotr Zieliński, Znaczenie psychologiczne barw w zależności od ich subiektywnej oceny i parametrów kolorymetrycznych (promotor: prof. dr hab. Tytus Sosnowski)

2007

 • Tomasz Jankowski, Struktura koncepcji siebie i procesy przetwarzania informacji o sobie u osób o różnym stopniu uważności (promotor: prof. dr hab. Piotr Oleś)

2006

 • Marcin Cholewa, Tempo i selektywność procesu rozpoznawania informacji jako wskaźnik postaw moralnych (promotor: prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński)
 • Aleksandra Kozankewycz, Stereotypy grup mniejszościowych. Badanie studentów Zachodniej Ukrainy (promotor: prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński)
 • Katarzyna Przystanek, Oddziaływanie „agresywnych” gier komputerowych na agresję projekcyjną chłopców w wieku dorastania (promotor: prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska)

2005

 • Agata Błachnio, Psychologiczne determinanty nielojalności w relacjach interpersonalnych. Badania empiryczne (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Zaleski)
 • Mariusz Tomasz Wołońciej, Reprezentacja poznawcza kultury pracy (promotor: prof. dr hab. Adam Biela)
 • Ivanna Szubina, Czynniki skuteczności reklamy społecznie użytecznej (promotor: prof. dr hab. Adam Biela)

 

Recenzje inne

 • Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki (2003-): kilkaset wniosków o finansowanie projektów badawczych z zakresu psychologii i pedagogiki oraz nauk o sztuce.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009): 1 wniosek o finansowanie projektu badawczego międzynarodowego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-): kilkadziesiąt raportów końcowych w ramach prac Zespołu Stałego NCN
 • Czasopisma (2000-): Communication Theory, Perceptual and Motor Skill, Przegląd Psychologiczny, Studia Psychologiczne, Psychologia – Etologia – Genetyka, Roczniki Psychologiczne, Psychologia Rozwojowa, Ethos, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
 • Wydawnictwa (2005-): Wydawnictwo UJ, Wydawnictwo KUL

 

Magisteria

2019

 • Emilia Gołda (2019) Efekt czystej ekspozycji figuratywnych i abstrakcyjnych obrazów V. Kandinsky’ego na ich ocenę estetyczną
 • Kamil Szczepan Królik (2019) Wpływ atrakcyjności grupy na ocenę atrakcyjności jej członków
 • Wojciech Czupryn (2019) Wpływ języka dominującego, niedominującego i czasu ekspozycji na powstawanie fałszywych wspomnień w zmodyfikowanych listach Deese, Roediger&McDermott
 • Przemysław Stańczyk (2019) Wpływ identyfikacji grupowej na ocenę obrazów malarskich u ekspertów i nie-ekspertów
 • Wojciech Baran (2019) Wpływ kompozycji obrazu na aktywność okoruchową ekspertów i nie-ekspertów w dziedzinie sztuk wizualnych
 • Andrzej Kopeć (2019) Wpływ kontaktu wzrokowego na powstawanie fałszywych wspomnień
 • Aleksandra Czapek (2019) Wpływ indukcji nastroju i stylu spostrzegania na poziom kreatywności
 • Karolina Helena Dubiel (2019) Wpływ torowania afektywnego na ocenę estetyczną obrazów abstrakcyjnych i figuratywnych przez nie-ekspertów w dziedzinie sztuk wizualnych
 • Mateusz Chmiel (2019) Wpływ homogenizacji sensorycznej metodą “Ganzfeld” na rozpoznawanie równowagi dynamicznej w obrazach
 • Jakub Kłoszewski (2019) Wpływ mycia rąk na surowość osądu moralnego
 • Karolina Bajor (2019) Wpływ stylu myślenia, rodzaju sugestii i odstępu czasowego pomiędzy uczeniem się i odtwarzaniem na powstawanie fałszywych wspomnień
 • Radosław Zemło (2019) Wpływ nacechowania afektywnego ujęcia filmowego towarzyszącego ekspozycji twarzy na ocenę jej ekspresji emocjonalnej
 • Urszula Kajda (2019) Wpływ atrakcyjności twarzy przedstawionych na zdjęciach na poziom zaufania do prezentowanych osób

2018

 • Mateusz Niedziela (2018) Wpływ wiedzy eksperckiej na aktywność okoruchową podczas oglądania sceny wizualnej
 • Cezary Nazorek (2018) Wpływ tonalności i ekspresji wykonania utworu muzycznego na intensywność pobudzenia emocjonalnego
 • Mateusz Lisowski (2018) Wpływ wykształcenia muzycznego i liczby dźwięków dysonansowych na rozkład uwagi na głos środkowy w trzygłosowym kontrapunkcie
 • Natalia Żygłowicz (2018) Wpływ wiedzy eksperckiej na preferowanie kompozycji złotego podziału
 • Paula Śliwa (2018) Wpływ typowości bodźca i czasu między jego ekspozycją a przypomnieniem na efekt dezinformacji
 • Katerina Shchehelska (2018) Wpływ wiedzy formalnej dotyczącej stylu malarskiego na strategie oglądania i opisywania obrazu
 • Magdalena Trojanowska (2018) Wpływ potrzeby poznawczego domknięcia na myślenie heurystyczne

2017

 • Paweł Flis (2017) Wpływ obecności treningu siłowego na pojemność pamięci roboczej
 • Agnieszka Muraczyńska (2017) Wpływ rodzaju i tempa muzyki na odtwarzanie informacji
 • Małgorzata Kuśmieruk (2017) Recepcja sensoryczna u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Analiza krytyczna badań
 • Izabela Mazurkiewicz (2017) Elektroencefalograficzne korelaty niezgodności ekspresji emocjonalnej oczu i ust Badanie mózgowych potencjałów wywołanych (ERP)
 • Katarzyna Wrona (2017) Wpływ afektu, wyrazistości i czasu ekspozycji triad semantycznych na trafność sądów intuicyjnych
 • Konrad Pomorski (2017) Konstrukcja i weryfikacja empiryczna Kwestionariusza Wrażliwości Estetycznej
 • Karolina Bielak (2017) Wpływ rozmycia gaussowskiego kontrastów barwnych w obrazach malarskich na ruch gałek ocznych
 • Klaudia Toruń (2017) Wpływ deformacji rozdzielczości obrazu za pomocą pikselizacji na ruch gałki ocznej
 • Piotr Dębiec (2017) Wpływ indukowanego nastroju na rozpoznawanie ekspresji twarzy oglądanych centralnie i peryferycznie
 • Jarosław Łukaszuk (2017) Wpływ indukowanego nastroju smutku i złości na rozpoznawanie emocji na twarzach wyrażających smutek i złość.

2016

 • Emil Dudziak (2016). Wpływ kompozycji fotografii na ocenę ich walorów estetycznych.
 • Bartłomiej Kielar (2016). Wpływ treningu drużynowego sportowców na poziom zdolności werbalnych, społecznych i wzrokowo-przestrzennych.
 • Agata Łopaciuk (2016). Wpływ znajomości utworu słowno-muzycznego na indukcję mimowolnych wyobrażeń muzycznych (INMI).
 • Paulina Paczkowska (2016). Wpływ walencji i pobudzenia wywołanego przez emotikony na zapamiętywanie towarzyszącego im tekstu.
 • Anna Szymańska (2016). Wpływ ukierunkowania uwagi wzrokowej na trajektorię ruchów gałek ocznych podczas oceny estetycznej obrazu.
 • Jan Tarkowski (2016). Percepcja struktur rytmicznych w różnych stanach uwagi.
 • Marcin Wojtasiński (2016). Wpływ treningu w grze go na poziom wybranych zdolności poznawczych.
 • Marzena Wójtowicz (2016). Wpływ rodzaju dźwięku na aktywność okoruchową podczas oglądania sceny wizualnej.
 • Justyna Żak (2016). Wpływ umiejscowienia ostrzeżenia o dezinformacji na poprawność i subiektywną pewność odpowiedzi.

2015

 • Agnieszka Chamerska (2015). Wpływ aktywizacji stereotypu wybranych mniejszości narodowych na ocenę̨ bohaterów niejednoznacznych narracji.
 • Agnieszka Dąbczyk (2015). Wpływ zgodności wyrazu emocjonalnego oczu i ust na rozpoznawanie ekspresji twarzy. Badanie okulograficzne.
 • Karolina Krzyś (2015) Wpływ dezorientacji i strategii orientacji w przestrzeni na trafność́ wyboru kierunku lokomocji.
 • Agnieszka Maślanka (2015). Wpływ bezpośredniej supresji niechcianych wspomnień na pamięć scen wizualnych i pamięć odczuwanych emocji.
 • Kamil Polachowski (2015) Harmonika dzieła muzycznego a proces rozumienia tekstu.

2014

 • Anna Kiljanek (2014). Wpływ autonarracji na preferencje scen wizualnych przedstawionych na fotografiach. Badanie okulograficzne.
 • Agata Maria Królikowska (2014). Wpływ bodźców dźwiękowych na sąd estetyczny i ruch gałek ocznych podczas oglądania dzieła malarskiego.
 • Ewa Nieradka (2014). Wpływ wzrokowej wskazówki uprzedzającej na czas latencji sakad u młodzieży z dysleksją.
 • Elżbieta Piasta (2014). Wpływ zadania ruchowego i wyobrażeniowego na aktywność okoruchową i supresję fal mi.
 • Marta Ratomska (2014). Wpływ wydajności pamięci roboczej na szybkość i poprawność wglądu.
 • Klaudia Rejtman (2014). Wpływ sytuacji wykluczenia społecznego podczas gry na wielkość neuronalnych komponentów N2 i P3.

2013

 • Marcin Drzewiecki (2013). Wpływ relaksacji na poprawność zapamiętywania obrazów.
 • Patrycja Kot (2013). Wpływ treści obrazu malarskiego na ocenę estetyczną i aktywność okoruchową.
 • Marta Kowalska (2013). Wpływ harmoniczności muzyki, poziomu eksperckości i rodzaju zadania na ocenę estetyczną muzyki. Badania ERP.
 • Anna Szpak (2013). Wpływ poziomu eksperckości na okoruchowe korelaty sądu estetycznego.
 • Ilona Szumowska (2013). Wpływ typowości obiektów na zjawisko niedostrzegania zmiany w scenie wizualnej.
 • Dominika Tomczyk (2013). Badanie mózgowych potencjałów skorelowanych z cięciami montażowymi w ścieżce dźwiękowej przekazu audiowizualnego.
 • Izabela Ziętal (2013). Wpływ rozkładu kolorów i luminacji na kodowanie kształtów obiektów przedstawionych w dziełach malarskich.

2012

 • Aleksandra Dziedzina (2012). Wpływ oświetlenia i położenia obiektów w przestrzeni na szybkość i poprawność ich rotacji umysłowych
 • Tomasz Misiuro (2012). Wpływ kolejności ekspozycji fragmentów obiektów dwuwymiarowych na poprawność i szybkość ich rozpoznania. Badanie ruchów gałek ocznych
 • Łukasz Nikel (2012). Potencjały wywołane u osób zależnych i niezależnych od pola, podczas wykonywania Testu Ramki i Pręta
 • Justyna Skobel (2012). Wpływ kontroli ruchów gałek ocznych na szybkość i poprawność wykonania skaningu wyobrażeniowego.

2011

 • Karolina Bodzioch (2011). Aktywność okoruchowa podczas czytania wyrazów z trudnością ortograficzną u młodzieży z dysortografią.
 • Gabriel Hadło (2011). Ruchy gałek ocznych podczas rozwiązywania Testu Figury Złożonej Reya a poziom jego wykonania.
 • Elżbieta Kluska (2011). Wpływ formy komunikatu medialnego na stopień alokacji zasobów uwagi w narrację.
 • Przemysław Tużnik (2011). Wpływ złożoności obiektów trójwymiarowych na wykonywanie zadania rotacji umysłowej.

2010

 • Emilia Zabielska (2010). Badanie potencjałów wywołanych skorelowanych ze zdarzeniami (ERP) w reakcji na cięcia montażowe w przekazie audiowizualnym.
 • Dariusz Zapała (2010). Supresja rytmów µ podczas tworzenia wyobrażeniowej reprezentacji ruchu.

2009

 • Małgorzata Dąbrowska, Wpływ złożoności konturowej i znajomości obiektu dwuwymiarowego na szybkość i poprawność rotacji umysłowych
 • Katarzyna Deja, Wpływ presji czasowej i walencji postawy utajonej wobec sytuacji ryzykownych na podejmowanie decyzji
 • Julita Długosz, Wpływ złożoności i znajomości obiektu dwuwymiarowego na szybkość i poprawność rotacji umysłowych
 • Barbara Knap, Dominacja funkcjonalna ręki a percepcja złożoności narzędzi
 • Magdalena Krupka, Wpływ intonacji wypowiedzi na rozumienie treści przekazu telewizyjnego
 • Stanisław Kosma Leśniak, Wpływ torowania postawy liberalnej i konserwatywnej na poziom obronności percepcyjnej
 • Wojciech Popławski, Wpływ pozycji ciała i położenia linii horyzontu sceny wizualnej na szybkość i poprawność rotacji umysłowych
 • Anna Żelechowska, Wpływ położenia punktu rotacji i ciężaru obiektu naturalnego 3D na szybkość i poprawność rotacji umysłowych

2008

 • Bobel Joanna, Wpływ poziomu optymizmu oraz doświadczenia porażki i sukcesu na rozumienie przekazu telewizyjnego
 • Dolata Izabela, Wpływ poziomu ekspresji ruchowej wykonawcy oraz sposobu słuchania na percepcję utworu muzycznego
 • Godziejewicz Olga, Wpływ presji czasowej i zmęczenia mentalnego na proces kategoryzowania przez osoby dwu- i jednojęzyczne
 • Kadłubowska Marta, Wpływ rodzaju muzyki oraz poziomu niejednoznaczności bodźców wizualnych na kategoryzację percepcyjną
 • Kosińska Kinga, Wpływ obecności metafory wizualnej i jej elementów składowych na płynność, giętkość i oryginalność wygenerowanych jej cech
 • Stadnik Marta, Wpływ rodzaju podkładu muzycznego w przekazie audiowizualnym na ocenę intencji jego bohatera
 • Paroszkiewicz Szymon, Wpływ ram interpretacyjnych komunikatu i systemu wartości na preferencje ryzyka w sytuacji decyzyjnej

2007

 • Chumak Mykola, Wpływ morfologii i wielkości obiektów przestrzennych prezentowanych z różnych punktów widzenia na szybkość ich rotacji wyobrażeniowej
 • Czyż Agnieszka, Trafność monitorowania źródła informacji w zależności od nastroju, instrukcji wyobrażeniowej i kolejności prezentowania komunikatów
 • Jakubowska Małgorzata, Zasoby uwagi podczas odbioru semantycznego i asemantycznego przekazu audiowizualnego, w zależności od poziomu zaangażowania modalności zmysłowych
 • Kochmańska Joanna, Rozpoznawanie informacji w przekazie audiowizualnym w zależności od jej lokalizacji w okolicy cięcia montażowego
 • Oleś Maria Anna, Wpływ złożoności obiektów semantycznych i asemantycznych na szybkość i poprawność ich rotacji wyobrażeniowych
 • Salwa Magdalena, Wpływ nastroju i emocjonalnego nacechowania pojęć na czas trwania ich kategoryzacji i preferencje wyboru jej kryteriów
 • Skorupa Beata, Mechanizmy wyobrażeniowe osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Smyczyńska Idalia, Wpływ formy prezentacji multimedialnej na zapamiętywanie jej treści
 • Stróżak Paweł, Wpływ aktywizacji skryptu, liczby supozycji i odstępu czasowego między zapamiętywaniem a rozpoznawaniem na powstawanie fałszywych wspomnień
 • Wejchenig-Wojciechowska Karolina, Wpływ spójności komunikatów werbalnych i niewerbalnych zachowań bohatera przekazu audiowizualnego na rozpoznawanie intencji jego zachowania przez osoby o wysokim i niskim poziomie empatii i kompetencji komunikacyjnej

2006

 • Drzewiecka Katarzyna, Wpływ wyobrażeń celu aktywności i torowania afektywnego na wolicjonalną kontrolę działania
 • Knyba Krzysztof, Rozumienie animacji edukacyjnej u osób o różnym poziomie umiejętności rotacji figur w zależności od metody pomiaru zapamiętanych informacji i rodzaju formy osobowej komunikatu
 • Lubawa Joanna Małgorzata, Wpływ presji czasu i odpowiedzialności grupowej vs indywidualnej na zmianę decyzji i akceptowany poziom ryzyka u osób o różnych cechach osobowości w ujęciu NEO-FFI
 • Mazurek Joanna, Poznawcze i emocjonalne uwarunkowania zjawiska iluzji wartości pieniądza w sytuacji decyzyjnej
 • Pazera Karolina Dagmara, Zakres pamięci osób twórczych i nietwórczych w sytuacji rozwiązywania zadania podwójnego lub z dystraktorem
 • Pisarek Jolanta Aleksandra, Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera
 • Soszyńska Ewelina Kamila, Wpływ instrukcji wizualizacyjnych na percepcję własnych stanów fizjologicznych, koncentrację uwagi oraz płynność, giętkość i oryginalność rozwiązań zadań dywergencyjnych
 • Trojanowska Agnieszka Kinga, Rozumienie przekazu audiowizualnego zawierającego „tekst taśmowy” (tv-ticker)
 • Wach Rafał Kamil, Wpływ użyteczności i segmentacji materiału multimedialnego na retrospektywną ocenę jego długości oraz ilość zapamiętanych informacji
 • Wieczorek Dominik, Wpływ nastroju i rodzaju schematu problemu na zapamiętanie tego schematu i na rozwiązanie analogicznego problemu

2005

 • Bałaj Bibianna, Wpływ motywacji osiągnięć na wykonanie zadań wyobrażeniowych
 • Horodyska Magdalena, Wpływ nasilenia potrzeby estetycznej na wynik procesu przekształcania wyobrażeń
 • Pająk Karol, Przedpojęciowa kategoryzacja kształtu figur jako podstawa komunikacji wizualnej
 • Radulski Rafał, Skłonność do samooszukiwania się ze względu na poziom samowiedzy i samooceny
 • Sherstyuk Ivan, Ocena intencji i motywów działań głównego bohatera wiadomości telewizyjnej w paradygmacie torowania postświadomego
 • Stafin Małgorzata Anna, Wpływ nasilenia potrzeby afiliacji na wynik procesu przekształcania wyobrażeń
 • Udoj Mirosław, Wpływ nasilenia potrzeby bezpieczeństwa na wynik procesu przekształcania wyobrażeń

2004

 • Ćwik Maciej, Wpływ pobudzenia sieci semantycznej pojęciami z poziomu nadrzędnego, podstawowego i podrzędnego na płynność, giętkość i oryginalność w rozwiązywaniu problemów dywergencyjnych
 • Kłos Diana, Wpływ kolejności prezentacji, czasu odroczenia i werbalizacji treści wyobrażenia na dokładność rozpoznawania bodźca wizualnego
 • Koziak Rafał, Realizacja marzeń w świetle teorii własnej skuteczności Alfreda Bandury
 • Markiewicz Piotr, Neuropoznawcza charakterystyka marzeń sennych
 • Nowaczyńska Bożena, Wpływ pobudzenia pojęć odnoszących się do dominacji i uległości na skuteczność oddziaływania komunikatu perswazyjnego
 • Urban Mirosław Franciszek, Rola pozycji w serii i efektu torowania neutralnych i emocjonalnych wiadomości radiowych w zapamiętywaniu ich treści

2003

 • Kłysewicz Marcin, Transfer danych na poziomie systemów wejścia między analizatorami wzroku i słuchu w świetle koncepcji modułowości umysłu J. A. Fodora
 • Popławski Maciej, Poziom redundancji i rodzaj ekspozycji materiału audiowizualnego a rozpoznawanie informacji telewizyjnej
 • Romanowska Beata Monika, Strategie podejmowania decyzji przez osoby z różnym poziomem dysonansu poznawczego związanym z samooceną
 • Sołomianko Dawid Józef, Gerda Gigerenzera teoria heurystyk poznawczych. Studium krytyczne
 • Szubielska Magdalena Marta, Rola obrazu, dźwięku i nasycenia emocjonalnego przekazu telewizyjnego w zapamiętywaniu treści programów informacyjnych
 • Zabłocka Małgorzata, Wpływ atrybucji odpowiedzialności na decyzje o sprawowaniu kontroli u osób wewnątrz/zewnątrzsterownych z wysoką/niską potrzebą kontroli